Идентификация, очертаване на имоти и определяне на площи с GPS Garmin

От момента, в който човек е започнал да обработва земята, се е появила нуждата от определяне на нейните граници. Идентификацията (очертаване) на имоти и определяне на обработваемата площ е особено актуална днес. Все повече земеделски производители очертават с GPS своите имоти и ги предоставят в Общинските служби по земеделие. В тази статия се описва подробно как с GPS Garmin можете да измерите и обработите данните до вид, готов за предаване за системата ИСАК.

 Кои модели GPS-и на Garmin са подходящи за идентификация на имоти?

 Почти всички ръчни GPS приемници на Garmin могат да се използват за целта, но предвид важността на задачата, ние препоръчваме по-висок клас уреди, оборудвани с бързи процесори и чувствителен GPS чип. Вграденият компас и камера за фотографски снимки не са задължителни, но в много от случаите се оказват необходими за документиране на определени събития. Тук можете да разгледате моделите,  които предлагаме, като обърнете внимание на моделите eTrex 30, Oregon 550, GPS Map 62s и Montana 650.

 Какъв софтуер е необходим за обработка на данните?

 Софтуерът за работа с GPS приемници Garmin е безплатен и можете да го свалите оттук. BaseCamp е програма, с която можете да обменяте точки, следи, маршрути, снимки, карти и др. между GPS приемника и компютъра. Имотите, които искате да идентифицирате трябва да бъдат предадени в *.shp формат като затворени площи. За целта, след като обработите данните в BaseCamp, те трябва да се конвертират до *.shp чрез друга безплатна програма (DNR GPS), която можете да свалите оттук.

 Работа на терена

 Измерванията, описани в статията са направени с Garmin Oregon 550, оборудван с вграден компас и камера. Всички описани действия при измерването са валидни и за останалите модели ръчни GPS приемници на Garmin.

 Преди тръгването към имотите, Вие  трябва да имате в себе си комплект нови батерии с размер AA/LR6 (алкални или зареждаеми, НЕ използвайте обикновени батерии), с които работят ръчните приемници. Този тип батерии са широко разпространени в търговската мрежа и тяхното намиране не представлява проблем. Също така ако имате записани следи в приемника, които са важни за Вас, трябва предварително да ги архивиране на компютъра.

 Заставайки на границата на имота, който искаме да измерим, трябва да се направи настройка на GPS приемника за начина, по който ще се записва следата.

 От основното меню изберете Настройки > Следи и направете настройка на следните параметри:

 • Рег. на запис. следа = Запис, покажи на кар.
 • Метод на записване = Автоматично
 • Интервал = По-често или Най-често

Следващата стъпка е изтриване на всички записани до момента следи, за да може всеки имот да бъде съхранен като отделна следа. От основното меню изберете Настройки > Нова > Изчистване тек. следа > Да и изчистете текущата следа:

Сега приемникът е готов за запис на нова следа и можете да започнете обиколка на имота. При самата обиколка, доколкото е възможно, GPS приемникът трябва да се движи по границата на обработваемата земя и задължително измерването да завърши в началната точка или 1-2 метра преди нея. Едно от предимствата на приемниците от по-висок клас е възможността за добавяне на външна GPS антена. По този начин приемането на сигнала е по-добро и антената може да се монтира на превозно средство. След приключване на обиколката на имота, следата трябва да се съхрани, като това става по следния начин:

 От основното меню изберете Упр. запис. следи > Текуща следа > Запис на следата

 По подразбиране името на следа съдържа датата и часът на записа, но за по-голяма яснота можете да промените името като запишете номера на имота. Това може да стане и след като се приберете в офиса и Вие преценявате кога да го направите.

 Когато приемникът ви попита дали искате да се изчисти текущата следа, можете да използвате Да или Не. Така или иначе, при преместването Ви от един имот до друг, ще имате записана текуща следа и отново при началната точка от новия имот ще трябва да я изтриете. За всеки имот тази процедура се повтаря, докато всички интересни за Вас обекти бъдат обиколени по границите и следите се съхранят в паметта на GPS приемника.

 След записа на всички следи, по подразбиране те не се виждат на картата, но могат да бъдат показани. Още на терена можете да видите дали всички контури са обиколени и ако има пропуски, те да се коригират.

 Какво ще се случи, ако не направите запис на всеки имот като отделна следа?

 Ако искате да не губите време на терена, можете просто да включите приемника още с тръгването към имотите и да го изключите когато завършите обиколката на всички имоти. В този случай ще имате текуща следа, в която се съдържат границите на всички имоти и тя ще изглежда по този начин:

 В следващата точка е описано как става редакцията на такива следи.

 Работа с BaseCamp

 След приключване на полската работа идва ред за обработка на данните. За целта GPS приемникът трябва да се включи чрез USB кабел към компютъра, за да се отвори достъп до папките с информация. Следвайте описаните стъпки:

 • Отворете папка Garmin/GPX/име_на_следа.gpx и копирайте файловете в избрана папка на компютъра.
 • Прекъснете безопасно връзката между GPS-а и компютъра чрез Safely Remove Hardware and Eject Media.
 • Стартирайте BaseCamp и вмъкнете файловете от меню File > Import
 • Ако е необходимо променете имената на контурите.
 • В секция Library > My Collection с десен бутон на мишката създайте New List и копирайте всички имоти в този списък като ги влачите или чрез Copy > Paste.
 • Създайте общ *.gpx файл с всички имоти чрез десен бутон на мишката върху създадения списък (в примера Imoti_Area) и командата Export.

 В BaseCamp има предвидени инструменти за редакция на следи. В случай, че имотите не са записани като отделни следи, чрез тези инструменти Вие трябва да разделите и обособите всеки имот, като зададете номер или име за отделните контури.

На горната схема се виждат разделените следи на имотите чрез инструментите за редакция на следи и използване на команда Divide. Последователно се разделят всички имоти и се изтриват излишните линии. В случай, че искате да обедините две следи в една, това може да стане с функцията за обединяване, до която имате достъп от меню Edit > Advanced > Join the Selected Tracks. Функцията е достъпна когато маркирате двете следи, които искате да обедините.За да видите площта, периметъра и други характеристики на даден имот в BaseCamp, трябва да маркирате от списъка определен контур и с десен бутон на мишката да поискате тази информация чрез Properties.

 Накрая за контрол можете да наложите Вашите имоти върху ортофотоплан на Google Earth от меню View > Google Eart > име_на _списък.

 Сателитната снимка на района е правена през 2005 г., докато контурите са определени с GPS през 2012. Веднага става ясно, че в обработваемата площ през 2012 г. са добавени двата по-малки имота, които през 2005 г. са обработвани отделно.

 След като всички имоти са в един файл, идва ред на конвертирането към *.shp формат. Забележете, че макар и видимо затворени, контурите на имотите всъщност представляват отворени линии. DNR GPS, чрез който става конверсията към *.shp, автоматично ще затвори линиите в контур, затова е по-добре линиите да не се застъпват, а да има оставен толеранс от 1-2 метра.

 Тъй като ортофотоплановете са в координатна система WGS84 UTM 35N, преди конвертирането, DNR GPS трябва да се настрои за работа в тази координатна система от меню File > Set Projection… > UTM zone 35N

 Самото конвертиране става по следния начин.

 • Стартирайте DNR GPS и от меню File > Load from > File… вмъкнете създадения *.gpx файл, съдържащ контурите на имотите.
 • От меню File > Save to > File… създайте *.shp файл, като от възможните формати за експорт избeрeте Save as type > ESRI Shapefile (*.shp).

 • Задайте име на *.shp файл и потвърдете с бутона Save, като на Shape Type задайте Polygon.

 • В папката, в която сте създали *.shp файла, заедно с него трябва да има още три файла със същото име, но с разширения *.prj, *.dbf и *.shx
 • Архивирайте в *.zip формат четирите файла, съдържащи данни за имотите.

 Така създадения номер_на_имот.zip файл e готов за прочитане от софтуера, с който работят земеделските служби или от други програми.

 Приложение на компаса и камерата.

 Наличието на камера и вграден компас могат да помогнат за регистрирането на определени събития. GPS приемниците, оборудвани с тези функции, могат да заснемат фотографски границите на обработваемата земя. Тези снимки не са просто фотографски изображения, а съдържат в себе си GPS координатите на мястото, където е направена снимката и посоката, в която е снимано.

 По този начин винаги се знае точно къде и кога е документирана границата, като в BaseCamp тези снимки могат да бъдат съхранени заедно с контурите на имотите.

 С каква точност са определени границите на имотите?

 Във всеки един момент Вие имате информация за точността, с която работи GPS приемникът Garmin. Грешката при определяне на координатите зависи от много фактори, като обикновено при „чисто небе“ тя е в границите на 2-3 метра.

 В отделна статия, посветена на точността на GPS приемниците Garmin, ще бъде обяснено с нагледни примери в какви граници се движи грешката. Като анонс може да се каже, че абсолютната грешка в планово отношение при статично измерване на геодезична точка е от порядъка на 1.1-1.5 m, а относителната грешка е още по-малка.

  Определяне на площи директно на терена.

  В ръчните GPS приемници на Garmin има предвидена специална функция за определяне на площи директно на терена. От основното меню изберете Изчисляване на площ > Старт.

 След приключване на обиколката на имота, можете да изчислите площта на контура, да запишете следата или да смените мерните единици.

 Ръчните GPS-и на Garmin са проектирани и конструирани за работа в тежки метеорологични условия, като защитата им от удари, прах и вода е на високо ниво. Това позволява приемниците с успех да се използват не само при хубаво време на открито поле, но и в тежки климатични условия, в гъсти гори и дълбоки дерета, което ги прави предпочитани уреди от много професионалисти.

Можете да прочетете статията Трасиране на имоти с Garmin, която ще Ви помогне да трасирате Вашите имоти само с данните от скицата.

Автор: ГЕОТРЕЙД-ИВАНОВ ООД

39 коментара по Идентификация, очертаване на имоти и определяне на площи с GPS Garmin

 1. Здравейте, имам въпрос свързан с темата „Идентификация на имоти и определяне на площи с GPS Garmin“ виждам че измерванията, описани в статията са направени с Garmin Oregon 550, и ме интересува дали eTrex 30 може да прави същите измервания, същите снимки и същата точност?…

  • Здравейте, eTrex 30 и Oregon 550 имат много близки функции, затова спокойно може да се използва eTrex 30 за определяне на площи. Точността е същата, дори eTrec 30 има известно предимство на теория, защото работи и с руските спътници от ГЛОНАСС, заедно с GPS спътниците. eTrex моделите не разполагат с вградена камера и ако говорите за фотографски изображения, такива могат да се правят с част от моделите от серия Oregon, Map 62 и Montana.

 2. Браво.Много добре е разеснено.Закупих от Вас Dakota 10.от Вас изтеглих Base Camp,работих с програмата доста време.имам следното питане: как мога след като съм обиколил нивата която обработвам измирил съм дка поставилсъм я в ВСamp и чрез Google Eart съм я видял на ортоплана . Искам да видя номерата на имотите намиращи се в нивата която обработвам.Пример:обработвам нива от 100 дка но тя се състои от 10 имота кои са номерата на имотите в КВС.Благодаря…

  • Здравейте,
   В ръчните GPS-и на Garmin може да се инсталира КВС карта (данните се предоставят от потребителя) и да се търсят имоти по нея. За повече информация се обадете до нашия офис на тел. 980-40-04 и потърсете Красимир Методиев.

 3. Здравейте, искам да попитам при очертаване на по голям парцел в който влизат доста имоти има ли GPS които да ми покаже номера на имота,каква част от него се обработва и какво е предзначението на земята (земеделска земя,лозе,пасище и др.) Благодаря предварително

 4. Здравейте, разполагам с Garmin GPS map 60csx, интересува ме имате ли програма за трансформация на координати от 1970г. -декартови, v UTM, wgs84 и съответно качване в Гармина,
  защото до сега работя с трансформационен файл, който сам си правя за съответен регион и трасирам, но когато изляза от границите на региона който съм оградил с точки за трансформационния файл започва отклонението, има програми за трансформация и транслиране в gps-а но те са платени , като МКАД и КАДИС, ако имате вие такава трансформация и транслация ще ни бъдете много полезни на мен и колегите, всъщност сме ваши клиенти и ще останем такива.

  • Здравейте г-н Николов,
   Във връзка с новата „Координатна система 2005“ Агенцията по кадастъра предостави продукта BGSTrans 4.0, който можете да свалите безплатно оттук: http://www.cadastre.bg/news/programen-produkt-bgstrans-40-za-transformaciya-na-koordinati
   Тази програма предлага трансформация на множество формати в различни координатни системи. Опцията 1970 >> Булреф 89 можете да я използвате когато трябва да се трансформира в GPS координати.
   Разбира се, има значение дали трансформирате само координати в текстов файл или графични данни в CAD, ZEM или DXF. Когато имате време, можете да минете през нашия офис и ще Ви обясня подробно за методите на трансформация и начините на качване на данните в GPS-а.

   • БЛАГОДАРЯ ЗА ОТГОВОРА, В ПЛОВДИВ ИМАТЕ ЛИ ОФИС?

   • ПРОБВАХ ПРОГРАМАТА ИЗГЛЕЖДА ПЕРФЕКТНО….НО АЗ КАЧВАМ КООРДИНАТИТЕ В GPS-A С GARTRIP , А ТОЗИ ФАЙЛ НЕ СЕ ПРИЕМА ОТ GARTRIP-A.

 5. В Пловдив нямаме офис, можем да коментираме въпросите в централния ни офис в София на бул. „Асен Йорданов“ 4-В.
  GarTrip трябва да работи със стандартните GPX файлове. Конвертиране на SHP<>GPX може да стане с DNR GPS или друга програма.
  GPX е формат за обмен на данни между GPS софтуери и приемници.
  SHP е стандарт за обмен на данни между GIS програми.

  • БЛАГОДАРЯ ЗА БЪРЗИЯ ОТГОВОР ЩЕ ПРОБВАМ DNR GPS

 6. Здравейте, предстои ми покупка на GPS – приемник,който искам да използвам за очератаване на замеделски имоти.Въпроса ми е може ли на етрекс 30 да се качват кадастрални имоти от МКад. Така че, като отида на съответния парцел да виждам качените граници на имота от МКад -а на екрана на ГПС-а.

  • Здравейте,
   eTrex 30 ще върши работа, но на нито един GPS не можете директно да качите файл от МКАД. Трябва първо да направите експорт към *.SHP файл и тогава чрез DNRGPS да конвертирате към *.GPX файл, който може да бъде качен в Garmin.
   Прочетете и статията за Трасиране на имоти, и ще стане по-ясна идеята.

 7. Здр. първо да отбележа, че статиите в страницата ми бяха изключително полезни. Сега да попитам- излезе ми изгодно Dakota10 и го купих, мога ли с него да трасирам, зем.имоти и гори, и проблем ли е това че няма електронен компас.

  • Здравейте, можете спокойно да трасирате имоти с Dakota 10. В другата тема ще обясня каква е разликата с уреди, оборудвани с компас.

 8. Здр. отново, интересно ми вашата препоръка за покупка Гармин, устройството ми трябва да тресирам гори и ниви, занимавам се с покупко продажба на такива имоти. Интересува ме модел който да е ефективен и сигурен, без излишни глезотийки /с които да покачваме цената/.Благодаря предварително.

  • Здравейте, уредите, които могат да работят с външна антена са по-надеждни.

 9. Здравейте, предстои ми покупка на GPS – приемник,който искам да използвам за очератаване на замеделски имоти.Въпроса ми е може ли на етрекс 30 да се качват кадастрални имоти от МКад. Така че, като отида на съответния парцел да виждам качените граници на имота от МКад -а на екрана на ГПС-а.

  • Здравейте, директно няма как да качите файл от МКАД, но когато експортнете SHP ще можете да го конвертирате в GPX, който вече влиза в GPS-а без проблем.

   • Здравейте Г-н Маринов, ако има безплатна версия на MKAD, която генерира GPX файл, моля да посочите откъде може да бъде изтеглена.

 10. Здравейте, с интерес прочетох статията и ми беше много полезна, но се сблъсках със следният проблем – след приключване на обработката на данните от GPS с Base Camp, давам Експорт и запаметявам файла като *.gpx но след това DNR GPX отказва да приеме файла. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем. Ето снимка на екрана-http://dox.bg/files/dw?a=b2f89f5fac
  Благодаря предварително.

  • Здравейте, от съобщението немога да се ориентирам какъв е проблема, пише за CSV, но импортвате GPX. Моля да пратите имейл на office@geotrade.bg

   • Здравейте, извинявам се за безпокойството, реших проблема. Оказа се, че е в повредени файлове на моя NET 4 Framework и вече всичко работи безпроблемно.
    Мога само да Ви поздравя за изключително полезната статия.
    Бих ви препоръчал само да обедините тази статия с „Трасиране на имоти с Garmin“. При комбинацията от двете, успях да си очертая имотите в реални граници по координатни точки, за което Ви благодаря много.

   • Благодаря за съвета, идеята е добра и ще добавя линк в двете статии една към друга.

 11. значи купих си гпс дакота 10 и искам да му сложа друг софтуер някой ще може ли да ми помогне

 12. iskam da pitam nqkoi ako moje da mi pomogne trqbva mi programa s koqto da izvadq dadeni kordinati na nqkoi parcel za da moga da gi prerabotq posle i da gi kacha na gps no nemoga da nqmera takava programa ako nqkoi znae mojeli da mi q kaje

  • Информация ще получите в поземлената комисия на населеното място.

 13. Kupih si etrex 20 iskam da si vkaram kordinatni tochki na imotite.
  Kak stava vkarvaneto na tekordinatnite tochki

 14. Здравейте имам проблем с dnr gps, като се опитам да заредя следа за конвертиране ми изписва следното съобщение -„osr_csharp. Unable to open EPSG support file gcs.csv. Try setting GDAL_DATA environment variable to point directory containing EPSG csv file “ кажете къде допускам грешка

  • Здравейте, доколкото виждам, Вие се опитвате да отворите CSV формат. Напишете имейл в офиса ни.

 15. Здравейте 🙂 Имам GPS Garmin GPS 60 и от известно време се опитвам да направя връзката между него и програмите за идентификация на имоти и определяне на площи. Проблемът е следният: инсталирах си Base Camp i DNR Gps, но когато свържа GPS-а към компютъра не се отварят от никъде неговите папки, за да сваля наличните следи и да ги сложа в съответната програма.Инсталирах и Map Source, в която ми се появиха измерените имоти от GPS-а, копирах ги в Base Camp . След като ги кача в DNR и се опитам да ги запазя не ми се показва отметка „polygon“ изобщо. Когато дам Save файлът се запазва само в *.shp без да да има още три файла със същото име, но с разширения *.prj, *.dbf и *.shx. И на практика не мога да подготвя измерените на терен с GPS-a имоти в подходящ вид за очертаване в ИСАК. Моля дайте съвет за разрешаването на проблема. Благодаря 🙂

  • Здравейте,
   Старите модели от серията Map 60 нямат MassStorage памет, т.е. не можете да видите отворени папки. Трансфера на GPX файловете става само през BaseCamp или MapSource.

Коментарите са забранени